KONTAKT z akcjonariuszami

KONTAKT z akcjonariuszami

Tate Multimedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000134169, NIP: 9510042485, REGON: 010782874, o kapitale zakładowym w wysokości 8.972.426,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100) wpłaconym w całości.

ADRES:

TATE MULTIMEDIA Spółka Akcyjna
ul. Postępu 14 B,
02-676 Warszawa, Poland

contact@tatemultimedia.com
jobs@tatemultimedia.com

ADRES:

TATE MULTIMEDIA Spółka Akcyjna
ul. Postępu 14 B,
02-676 Warszawa, Poland

contact@tatemultimedia.com
jobs@tatemultimedia.com

Data Ogłoszenie
07.01.2021 Tate Multimedia S.A. niniejszym informuje o dokonaniu piątego wezwania akcjonariuszy spółki Tate Multimedia S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
Data Ogłoszenie
08.12.2020 Tate Multimedia S.A. niniejszym informuje o dokonaniu czwartego wezwania akcjonariuszy spółki Tate Multimedia S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
Data Ogłoszenie
10.11.2020 Tate Multimedia S.A. niniejszym informuje o dokonaniu trzeciego wezwania akcjonariuszy spółki Tate Multimedia S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
Data Ogłoszenie
15.10.2020 Tate Multimedia S.A. niniejszym informuje o dokonaniu drugiego wezwania akcjonariuszy spółki Tate Multimedia S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
Data Ogłoszenie
20.02.2020 Uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą: „Tate Multimedia Spółka Akcyjna” (numer KRS: 0000134169) (dalej jako: „Spółka”) niniejszym ogłasza, iż w dniu 20.02.2020 r. dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS dot. Spółki, nr 37, następującej treści:

Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

4.Adres strony internetowej – wpisać: WWW.TATEMULTIMEDIA.COM

Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci

wykreślić: 1 1. BILIŃSKI 2. WOJCIECH ZBIGNIEW 3. 76052602811 4. PROKURA SAMOISTNA

wpisać: 2 1. BORÓWKO 2. KAJA ZOFIA 3. 89111902522 4. SAMOISTNA

Data Ogłoszenie
22.06.2020 Uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą: „Tate Multimedia Spółka Akcyjna” (numer KRS: 0000134169) (dalej jako: „Spółka”) niniejszym ogłaszają, iż w dniu 22.06..2020 r. dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS dot. Spółki, nr 38, następującej treści:

Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.04.2020 R., REP. A NR 360/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA PUSZKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1200000,00 ZŁ wpisać: 1. 8972426,00 ZŁ wykreślić: 3. 1200000 wpisać: 3. 8972426 wykreślić: 5. 1200000,00 ZŁ wpisać: 5. 8972426,00 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 7772426 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Data Ogłoszenie
30.09.2020 Tate Multimedia S.A. niniejszym informuje o dokonaniu pierwszego wezwania akcjonariuszy spółki Tate Multimedia S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
Data Ogłoszenie
15.10.2020 Tate Multimedia S.A. niniejszym informuje o dokonaniu drugiego wezwania akcjonariuszy spółki Tate Multimedia S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).