KONTAKT z akcjonariuszami

KONTAKT z akcjonariuszami

Tate Multimedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000134169, NIP: 9510042485, REGON: 010782874, o kapitale zakładowym w wysokości 8.972.426,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100) wpłaconym w całości.

ADRES:

TATE MULTIMEDIA Spółka Akcyjna
ul. Postępu 14 B,
02-676 Warszawa, Poland

contact@tatemultimedia.com
jobs@tatemultimedia.com

ADRES:

TATE MULTIMEDIA Spółka Akcyjna
ul. Postępu 14 B,
02-676 Warszawa, Poland

contact@tatemultimedia.com
jobs@tatemultimedia.com